Przejdź do menu Przejdź do treści

dr  Kinga Krzesiwo

dyżury: 5 czerwca godz. 11.45-12.30; 15 czerwca godz. 9.00-9.45; 22 czerwca godz. 8.30-9.15

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, nauczyciel akademicki – adiunkt

Główna sfera jej zainteresowań badawczych skupia się wokół zagadnienia związanego z rozwojem i funkcjonowaniem turystyki na obszarach górskich, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki narciarskiej. Problemem tym zajmuje się już od 2005 r. W 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. „Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Kurka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W publikacjach naukowych podejmuje zagadnienia dotyczące atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej, rozwoju i funkcjonowania miejscowości turystycznych na obszarach górskich w Polsce, rozwoju turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, metodyki badań ruchu turystycznego, aspektów marketingowych działalności przedsiębiorstw turystycznych, obsługi klienta w turystyce, bezpieczeństwa na stokach narciarskich, systemu ratownictwa górskiego w Polsce oraz postaw polskich konsumentów wobec marnowania żywności w restauracjach. Od 2018 r. jest zaangażowana w badania naukowe realizowane w ramach dwóch sieci współpracy – międzynarodowej i krajowej. Pierwsza z nich obejmuje współdziałanie pomiędzy pracownikami naukowymi z Uniwersytetu w Bournemouth (Wielka Brytania), Uniwersytetu Ramon Llull w Barcelonie (Hiszpania), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Polska). Z kolei w zakresie współpracy krajowej powstało Ogólnopolskie Konsorcjum Geografów Turystyki i rekreacji „Partnerstwo dla Rozwoju”. Poza badaniami naukowymi realizowanymi w ramach wymienionych sieci współpracy, brała także udział w realizacji 5 projektów badawczych, w trzech z nich jako kierownik i wykonawca, a w dwóch jako wykonawca. Jeden projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pozostałe były projektami zamawianymi.

W ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z obsługi klienta, podstaw prawnych działalności przedsiębiorstwa turystycznego, warsztatów turyzmu, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, regionalnej gospodarki turystycznej oraz jest koordynatorem regionalnych ćwiczeń terenowych na studiach magisterskich.