Przejdź do menu Przejdź do treści

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH

Wykaz rozpraw doktorskich z zakresu geografii

obronionych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

(zestawił Tomasz Rachwał i Krzysztof Bąk)

ĆWIKŁA Mateusz – Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim. 2020. Promotor: dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP

WITKOWSKI Karol – Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w XIX-XXI wieku. 2019. Promotor: dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP

MAJEWSKI Karol Geologiczne uwarunkowania występowania wpływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala. 2019. Promotor: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

CHROBAK Anna – Analiza i ocena potencjału geoturystycznego Podtatrza. 2019. Promotor: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

BRZEGOWY Paweł Koncepcje geograficzne i działalność badawcza Antoniego Rehmana. 2018. Promotor: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP, promotor pomocniczy: dr Sławomir Dorocki

PIETRAS BartłomiejMeteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu w Krakowie oraz próba określenia jego pochodzenia. 2018. Promotor – dr hab inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP

APOLLO MichałŚrodowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów). 2017. Promotor – prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

SEMCZUK Marcin – Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. 2017. Promotor – dr hab. Witold Wilczyński

JUCHA WitoldZmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji. 2016. Promotor – prof. dr hab. Roman Soja

HAJDUKIEWICZ Hanna – Zmiany hydromorficznej jakości rzek polskich Karpat od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w skali czasowej i przestrzennej. 2016. Promotor – dr hab. Bartłomiej Wyżga

CHMIELOWSKA Dorota – Poligeneza glin na stożku fluwioglacjalnym Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej. 2016. Promotor – dr hab. Józef Kukulak

ZIÓŁKOWSKA-WEISS KamilaAktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. 2015. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

KIBYCZ AnnaProcesy akulturacji na Huculszczyźnie. 2015. Promotor – dr hab. Witold Wilczyński

ŚWIĘTEK AgnieszkaEdukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim. 2014. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

WILCZYŃSKI Piotr Wielkość terytorium a bezpieczeństwo narodowe państwa w świetle współczesnej techniki wojskowej. 2013. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

AUGUSTOWSKI KarolWpływ procesów mrozowych na rozwój brzegów rzek karpackich (na przykładach z dorzecza Czarnego Dunajca i Ropy). 2013. Promotor – dr hab. Józef Kukulak

KILAR WiolettaProcesy kształtowania się ponadnarodowych korporacji informatycznych w przestrzeni światowej. 2013. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

BLECHARCZYK WojciechOcena przyrodniczych i edukacyjnych walorów karpackiej pętli dorzecza Sanu. 2012. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

SKULIMOWSKA-RZEŹWICKA MałgorzataFunkcje obiektów zabytkowych w przestrzeni geograficzno-kulturowej w województwie podkarpackim. 2012. Promotor – dr hab. Roman Fedan

DELEKTA Anna Geograficzne aspekty aktywności turystycznej studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. 2012. Promotor – dr hab. Roman Malarz

ŚWIERCZEWSKA-PIETRAS KatarzynaWpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie. 2011. Promotor – dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska

KISIEL Leszek Struktura własnościowa ziemi i jej wpływ na użytkowanie przestrzeni w miastach województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania rolniczego2010. Promotor – prof. dr hab. Bronisław Górz

BARWINEK GrażynaOsiągnięcia edukacyjne z geografii i ich uwarunkowania (w świetle wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach województwa świętokrzyskiego). 2009. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

SZYMAŃSKA WiolettaZróżnicowanie społecznej przestrzeni miejskiej w miastach średniej wielkości (na przykładzie Wałcza, Szczecinka i Lęborka). 2007. Promotor – prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

RAŹNIAK PiotrPrzestrzenne zróżnicowanie migracji wewnętrznych ludności w polskich obszarach metropolitalnych. 2007. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

WARCHOLIK Witold Rola czynnika antropogenicznego w zmianach krajobrazu zachodniej części Beskidu Niskiego w obszarze Polski i Słowacji w XX wieku. 2006. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

BRYNDAL TomaszPrzyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania występowania lokalnych powodzi w Polsce. 2006. Promotor – dr. hab. Wacław Cabaj

SARNA TadeuszOcena warunków klimatycznych i bioklimatycznych w aspekcie uprawiania turystyki narciarskiej w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. 2006. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

BOROWIEC MonikaKrakowski i rzeszowski ośrodek akademicki w świetle koncepcji układów bipolarnych. 2006. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

PIRÓG SławomirRozwój indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż głównych ciągów transportowych Polski Południowo-Wschodniej. 2005. Promotor – dr hab. Zbigniew Makieła

WIŚNIEWSKI MarekKształtowanie się transgranicznych powiązań turystycznych regionu podkarpackiego i lwowskiego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych. 2005. Promotor – dr hab. Roman Fedan

HAYDUKIEWICZ Lech – Przemiany etniczne ludności polskiej na Litwie w aspekcie przestrzennym. 2004. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

RACHWAŁ TomaszFunkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania. 2004. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

CZAPLIŃSKI PawełProblemy transformacji przemysłu regionu słupskiego w procesie zmian systemu gospodarowania. 2003. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

SZMIELIŃSKA PaulinaProblemy bezrobocia jako wynik przekształceń lokalnych rynków pracy Pomorza Środkowego. 2003. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

PIRÓG DanutaPotrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej w gimnazjum (na przykładzie badań w wybranych gimnazjach województwa małopolskiego). 2003. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

SZMIGIEL Maria KrystynaGeografia w nowej formule egzaminu dojrzałości. 2002. Promotor – prof. dr  hab. Sławomir Piskorz

KURAŚ BarbaraWaloryzacja warunków przyrodniczych dla potrzeb przestrzennego zagospodarowania terenu z wykorzystaniem systemów GIS na przykładzie miasta Bielsko-Biała. 2001. Promotor – dr hab. Jan Lach

ULISZAK RadosławProblemy przestrzennego i strukturalnego rozwoju rolnictwa Polski Południowej w świetle doświadczeń krajów Europy Zachodniej. 2001. Promotor – dr hab. Bronisław Górz

KWIATEK-SOŁTYS AgnieszkaPrzemiany ekonomiczno-społeczne małych miast regionu krakowskiego w okresie transformacji gospodarczej. 2000. Promotor – prof. dr hab. Jan Rajman

JAŻEWICZ IwonaPrzemiany funkcji małych miast Pomorza środkowego w okresie transformacji gospodarczej. 2000. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

OSUCH WiktorSkuteczność praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w czasie studiów. 2000. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

KUREK SławomirPrzestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce Południowo-Wschodniej. 2000. Promotor – dr hab. Zbigniew Długosz

RETTINGER RenataStan środowiska przyrodniczego Ukrainy i jego wpływ na gospodarkę rolną. 1999. Promotor – dr hab. Bronisław Górz

LEWIK PiotrTermiczne pory roku w regionie karpackim a cyrkulacja atmosferyczna w latach 1966–1990. 1997. Promotor – prof. dr hab. Maria Horawska

SKWARCAN MariolaWykorzystanie wybranych modeli statystyczno-matematycznych w procesie nauczania–uczenia się geografii. 1996. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

RETTINGER WacławHydrologiczne skutki antropopresji na przykładzie Gór Słonnych. 1996. Promotor – dr hab. Jan Lach

KOZAK AnnaWpływ ośrodków zatrudnienia pozarolniczego na przemiany społeczno-ekonomiczne ludności województwa kieleckiego. 1995. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

KAMIŃSKA WiolettaRozwój i struktura przestrzenna indywidualnej działalności gospodarczej w rejonie kieleckim na tle województwa. 1994. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

SZUBERT MariuszRola budowy geologicznej w ewolucji rzeźby podczwartorzędowej północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. 1994. Promotor – dr hab. Jan Lach

DĄBROWSKI PiotrPieniński Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej. 1994. Promotor – prof. dr hab. Zofia Ciesielska

POLAK IrenaRola procesów industrializacji w przemianach społeczno-gospodarczych województwa krośnieńskiego. 1993. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

BAJGIER MałgorzataWpływ budowy geologicznej na etapy ewolucji rzeźby wschodniego skłonu Beskidu Śląskiego i zachodniej części Kotliny Żywieckiej. 1991. Promotor – dr hab. Jan Lach

KŁOSOWSKI FranciszekRozmieszczenie i przestrzenne oddziaływanie placówek infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim. 1991. Promotor – dr hab. Jan Rajman

WÓJTOWICZ BożenaOperacjonalizacja celów kształcenia i ich wpływ na wyniki nauczania–uczenia się o krajobrazach w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej. 1991. Promotor – dr hab. Sławomir Piskorz

VAN DER KOOIJ WolterWaloryzacja warunków przyrodniczych dla potrzeb przestrzennego rozwoju miasta: na przykładzie miasta Krakowa. 1990. Promotor – dr hab. Jan Lach

WILCZYŃSKI WitoldZachowania przestrzenne ludności Stanów Zjednoczonych. 1989. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

ROLEWICZ CzesławaPrzestrzenne zróżnicowanie zmian w stanie środowiska przyrodniczego w Polsce w latach 1980–1985. 1988. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

FEDAN RomanZwiązek przemysłu spożywczego z rolniczą bazą surowcową województw przemyskiego i zamojskiego. 1987. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

ŻYCHOWSKI JózefWpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na odpływy w małych zlewiskach Beskidu Niskiego. 1986. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

KUKULAK Józef – Udział tektoniki w transformacji rzeźby zachodniego Podhala. 1986. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

KOWALSKI RomanOcena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy (Beskid Niski). 1986. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

SZKURŁAT ElżbietaKształtowanie wybranych pojęć fizycznogeograficznych u uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej i średniej. 1986. Promotor – dr hab. Sławomir Piskorz

MAKIEŁA ZbigniewZwiązek infrastruktury technicznej i społecznej z rozwojem przemysłu w Rybnickim Okręgu Węglowym po II wojnie światowej. 1984. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

JANOWSKI IgnacyStudia nad typologią i regionalizacją zasobów rekreacyjnych województwa kieleckiego. 1983. Promotor – doc. dr Jan Mityk

LUBELSKA MichalinaKształcenie umiejętności technicznych i sposoby ich sprawdzania w nauczaniu geografii w klasach IV–VIII. 1983. Promotor – prof. dr Jan Flis

RYDZ EugeniuszFunkcje Koszalina i Słupska w regionalnej sieci i systemie osadniczym. 1983. Promotor – dr hab. Jan Rajman

JAKUBSKA OleksaRola budowy geologicznej w rozwoju ruchów masowych w beskidzkiej części dorzecza Skawy. 1982. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

MRÓZ GrażynaWpływ migracji ludności Jugosławii na przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych i społeczno-ekonomicznych. 1981. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

PILARSKA JaninaStrukturyzacja materiału nauczania geografii o wodach lądowych w szkole ogólnokształcącej. 1981. Promotor – prof. dr Jan Flis

OPALSKI FranciszekFunkcje współczesnych i dawnych miast na rolniczych obszarach województwa kieleckiego. 1981. Promotor – dr hab. Jan Rajman

WALCZAK MarekStrukturyzacja materiału nauczania geografii komunikacji w szkole ogólnokształcącej. 1980. Promotor – prof. dr Jan Flis

CHMURA JanuszPrognozowanie zamulania zbiorników wodnych przy zastosowaniu metody fotoelektrycznej na przykładzie zbiornika Dzierżno Duże. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

SANETRA BożenaOcena środowiska geograficznego województwa słupskiego dla rekreacji. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

BAL HelenaMigracje ludności województwa przemyskiego w latach 1956–1976. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

DESZCZKA ErykKształtowanie się lokalnych zespołów osadniczo-produkcyjnych w południowo-zachodnim podregionie województwa opolskiego. 1980. Promotor – dr hab. Jan Rajman

KOŁACZ LeszekDegradacja środowiska geograficznego w rejonie Tarnobrzega i Staszowa na przykładzie wybranych komponentów. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

CABAJ WacławDeglacjacja lądolodu środkowopolskiego w północnej części Niecki Nidziańskiej. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

MALARZ RomanZwiązki rzeźby terenu z litologią na przykładzie wybranych serii fliszowych dorzecza Soły. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

WITEK-NOWAKOWSKA AlinaStrukturyzacja materiału nauczania w zakresie rozwoju rzeźby terenu. 1978. Promotor – prof. dr Jan Flis

KOSTRZEWA StefanPrzemiany społeczno-zawodowe ludności wiejskiej w podregionie północnym województwa opolskiego w latach 1960–1975. 1979. Promotor – dr hab. Robert Rauziński

DURA EdwardRola transportu w aktywizacji gospodarczej Ameryki Łacińskiej na przykładzie Brazylii. 1978. Promotor – doc. dr Maria Kozanecka

KUCHARSKA Maria JadwigaStrukturyzacja materiału nauczania geografii osadnictwa w szkole ogólnokształcącej. 1978. Promotor – prof. dr Jan Flis

MĄDRY JanRola budowy geologicznej w etapach rozwoju rzeźby środkowej części dorzecza Skawy. 1978. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

ŻÓŁKIEWSKI MarekEwolucja rzeźby progu Beskidu Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy geologicznej. 1978. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

OTFINOWSKI MarekZespoły otwornic i sedymentacja piasków bogucickich. 1977. Promotor – prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

PULIT FranciszekRozwój sieci dolinnej między Tarnowem a Ropczycami w czwartorzędzie. 1977. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

TROC MarekRozwój górnictwa węgla kamiennego i przemysłu towarzyszącego w Górnośląskim Zespole Okręgów Przemysłowych po drugiej wojnie światowej. 1977. Promotor – dr hab. Lech Pakuła

KRAKOWSKA AlicjaRola kadr kwalifikowanych w procesach urbanizacji zawodowej (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego i Wschodnioopolskiego Okręgu Przemysłowego). 1977. Promotor – dr hab. Jan Rajman

ŻOŁNIERZ AlfredRozwój wydm wschodniej części Niecki Włoszczowskiej na tle rzeźby i budowy geologicznej. 1976. Promotor – prof. dr Jan Flis

REK JadwigaZróżnicowanie przestrzenne i struktura migracji ludności w wybranych europejskich krajach Socjalistycznych. 1973. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

BILCZEWSKI EugeniuszZawodnienie utworów czwartorzędowych i ich wykształcenie litologiczne w Kotlinie Oświęcimskiej. 1973. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

JANIGA StanisławRola okresu zimowego w przekształcaniu rzeźby w Beskidzie Niskim. 1973. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara 1973

LACH JanTypologia fizjotopów zachodniej części Beskidu Niskiego. 1972. Promotor – prof. dr Jan Flis

BARANOWSKA-JANOTA MariaRzeźba progu Pogórza Szydłowskiego oraz Płaskowyżu Szanieckiego w świetle paleogeografii wybrzeża Morza Sarmackiego. 1972. Promotor – prof. dr Jan Flis

LICIŃSKA DanutaAnaliza współczesnych procesów migracji ludności w krajach EWG. 1972. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

DZIERWA StanisławZasoby i gospodarka wodna w tarnobrzeskim rejonie siarkowym. 1971. Promotor – doc. dr Andrzej Michalik

SZEWCZYK CzesławRola zatrudnienia pozarolniczego w kształtowaniu struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej w województwie kieleckim. 1970. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

JASIEŃSKI JuliuszWarunki mieszkaniowe ludności Krakowa (analiza porównawcza). 1970. Promotor – dr hab. Antoni Fajferek

KWIATKOWSKI KazimierzStruktura funkcjonalna miast niepowiatowych województwa krakowskiego. 1970. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

MAJEWSKI JanWięź szkoły z życiem, a efekty dydaktyczne w procesie nauczania geografii w szkole średniej. 1969. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

ZIOŁO ZbigniewPrzemiany struktury przestrzennej przemysłu województwa rzeszowskiego w latach 1937–1965. 1969. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

SZOT Zygmunt – Przemiany demograficzne w Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1950–1965 na tle środowiska geograficznego i gospodarki. 1968. Promotor – doc. dr Andrzej Maryański

DZIADEK StanisławKształtowanie się ośrodków przemysłowych Rybnickiego Okręgu Węglowego i struktura przestrzenna powiązań w zakresie zaopatrzenia i zbytu. 1969. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

ZAJĄC StanisławSzkolnictwo średnie w regionie krakowskim na tle jego potrzeb społeczno-gospodarczych. 1968. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

WITEK StefanRola procesów eolicznych w rozwoju rzeźby Kotliny Sandomierskiej między Wisłoką a Sanem. 1968. Promotor – prof. dr Jan Flis

PISKORZ SławomirNauczanie problemowe w grupach na lekcjach geografii i jego skuteczność. 1968. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

NOŻANKA JaninaEmigracja zagraniczna z województwa krakowskiego w latach 1900–1966. 1968. Promotor – doc. dr Andrzej Maryański

NOWAK Władysław AdamStudium nad morfogenezą północno-zachodniej części Niecki Nidziańskiej. 1967. Promotor – prof. dr Jan Flis

PYDZIŃSKI BronisławStosunki wodne dorzecza Soły. 1967. Promotor – prof. dr Jan Flis

GÓRZ BronisławProcesy elektryfikacji wsi Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego (problemy geograficzno-ekonomiczne). 1967. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

MARYNIUK BronisławNapływ ludności do miast i osiedli województwa opolskiego w latach 1950–1964. 1967. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

BRZOZOWSKI JerzyTypologiczna klasyfikacja płatów krajobrazowych w Gorcach. 1965. Promotor – doc. dr Jan Flis

KOZANECKA MariaTransport województwa rzeszowskiego. 1965. Promotor – prof. dr Antoni Wrzosek

PROCHOWNIK AmaliaPrzemiany struktury osadniczo–agrarnej wsi powiatu proszowickiego od połowy XIX wieku do 1960 r. (na wybranych przykładach). 1965. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

JAROWIECKA TeofilaPrzemiany struktury zatrudnienia ludności wiejskiej województwa krakowskiego. 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

PAKUŁA, LechKształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego. 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

RAJMAN, JanKształtowanie się i przemiany skupień ludnościowych województwa opolskiego pod wpływem industrializacji (1860–1960). 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

HERMA, JadwigaMigracje wewnętrzne i codzienne dojazdy do pracy ludności województwa krakowskiego po drugiej wojnie światowej. 1962. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia