Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z otoczeniem

Współpraca z otoczeniem (interesariuszami zewnętrznymi) Instytutu Geografii odbywa się w różnych formach i obejmuje szereg działań.

W celu stałego podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie powołano Radę Interesariuszy Instytutu Geografii.
Instytut współpracuje przede wszystkim ze szkołami, instytucjami i firmami oraz innymi uczelniami.

O szczegółach współpracy można przeczytać w poszczególnych zakładkach niniejszej strony.

 

Za pozyskiwanie nowych interesariuszy oraz stałą i systematyczną współpracę z otoczeniem odpowiada zespół ds. współpracy z otoczeniem, w skład którego w latach 2020/2021-2023/2024 wchodzą:

prof. UP dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys
dr Karol Augustowski
dr Anna Delekta
dr Robert Faracik
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
dr Wioletta Kilar
dr Franciszek Mróz
dr Łukasz Quirini-Popławski
dr inż arch. Beata Stelmach-Fita
dr Matylda Siwek
dr Agnieszka Świętek
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

 


Przykładem zintegrowanej współpracy z interesariuszami jest realizacja wspólnych projektów.


Szlak Ucieczki Rtm. W. Pileckiego z Obozu w Auschwitz

to projekt, którego celem jest rozwijanie efektywnej współpracy, która przyczyni się do upamiętnienia postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego, jego działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości oraz edukacji o historii Polski.

19 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Mariusz Wołos, Dyrektor Instytutu Geografii dr Tomasz Rachwał, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki dr Dorota Drzewiecka, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz zaproszeni wójtowie i przedstawiciele poszczególnych gmin, przez które planowane jest przeprowadzenie szlaku.

Podczas spotkania zaprezentowano niezwykłą postać Rtm. W. Pileckiego, planowany przebieg szlaku, a także związek poszczególnych gmin na szlaku z postacią Rotmistrza i ich atrakcje turystyczne. Ponadto przedstawiono przykładowe materiały dydaktyczne powstające na potrzeby projektu, harmonogram prac i odbyła się dyskusja nt. możliwości gmin w zakresie włączenia się w prace nad tworzeniem szlaku.

Inicjatorami projektu są Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w tym Studenckie Koło Naukowe Geografów, a także Studenckie Koło Naukowe Historyków i Archiwistów UP Kraków).

Spotkanie poprowadzili prof. dr hab. Hubert Chudzio, dr Wioletta Kilar oraz mec. Anna Rajca.

Otwarcie szlaku planowane jest na 13-go maja 2021 r. w dniu rocznicy 120-tych urodzin Rtm. Witolda Pileckiego.

Instytucje i osoby chętne do współpracy w niniejszym projekcie prosimy o kontakt pod adresem: szlakpileckiego@gmail.com

fot. Patrycja Nowak

 


U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy

Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. oraz Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju, realizował projekt „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Był to cykl osiemnastu bogato ilustrowanych comiesięcznych wykładów popularnonaukowych i dyskusji, traktujących o historii, geografii, geologii, turystyce oraz tradycjach przyrodoleczniczych w dolinie Kryniczanki począwszy od końca XVIII w. do czasów obecnych. Odbiorcami rzeczonej inicjatywy byli mieszkańcy, kuracjusze, studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkań, których jak czas pokazał nie brakowało. Wykłady, prelekcje i odczyty – nawet prowadzone okazjonalnie, w dalszym ciągu pozostają jedną z najważniejszych form popularyzowania wiedzy (nauki). W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści, na co dzień zajmujący się uzdrowiskami krajowymi i zagranicznymi oraz posiadający rozległą wiedzę pasjonaci. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju Pana dra Dariusza Reśki – współautora przedostatniego wykładu. Pomysłodawcą cyklu U szczaw żelazistych był kryniczanin Pan dr Sławomir Dorocki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wraz z Panią prof. dr hab. Bożeną Płonką-Syroką z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pełnił obowiązki kierownika naukowego. Spotkania w Krynicy cieszyły się dużą popularnością, były bezpłatne i na bieżąco relacjonowane przez Bibliotekę Publiczną i „Krynickie Zdroje”. Wykłady odbywały się w budynku Biblioteki, sanatoriach Abaton, Patria, Zgoda oraz w Starym Domu Zdrojowym i Nowym Domu Zdrojowym.
Wykład inauguracyjny Pana dra S. Dorockiego i Pana mgra Pawła Brzegowego poświęcony historii krynickiego zakładu przyrodoleczniczego od końca XVIII w. do połowy XIX stulecia odbył się 22 II 2016 r. w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Z końcem marca Pan dr Dorocki w sanatorium Abaton wygłosił prelekcję poświęconą turystyce letniej i zimowej w Krynicy i okolicach. W kwietniu o zabytkach i architekturze uzdrowiska krynickiego w Nowym Domu Zdrojowym opowiadała Pani kustosz mgr Barbara Rucka z Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Spotkanie majowe w sanatorium Zgoda poprowadził Pan dr Łuksz Quirini-Popławski, który podjął temat rozwoju funkcji turystycznej Krynicy w latach 1945-1989. Zorganizowany w ostatnim dniu maja w Patrii wykład Pana S. Dorockiego i Pana P. Brzegowego traktował o okolicznościach przeobrażenia Krynicy w perłę polskich uzdrowisk. W czerwcu Pani dr Renata Rettinger z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP w Krakowie zaprezentowała referat o turystyce uzdrowiskowej w kontekście dywersyfikacji produktu na przykładzie Krynicy i Szczawnicy. W lipcu uczestnicy projektu wysłuchali wykładu Pana dra Pawła Strusia z Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP poświęconego zasobom naturalnym Krynicy i okolic oraz ich wpływowi na funkcję uzdrowiskową. W sierpniu ze specjalną prelekcją o współczesnych uzdrowiskach Saksonii i ich ofercie dla gości z Polski, do Nowego Domu Zdrojowego przybyła Pani dr hab. B. Płonka-Syroka, prof. UMW/prof. PAN – uznana ekspertka w zakresie historii medycyny nowożytnej i historii kultury medycznej oraz współredaktorka niezwykle wartościowej, wielotomowej serii wydawniczej Kultura uzdrowiskowa w Europie. Wykład wrześniowy Pana dra Dorockiego i Pana P. Brzegowego dotyczył Jana Kiepury i Zofii Batyckiej. W październiku o krynickim życiu teatralnym od połowy XIX w. do czasów obecnych opowiadały Pani mgr Magdalena Krzeszowska, Pani mgr Joanna Moskała oraz Pani mgr Agata Jarosz z Biblioteki Publicznej. Listopadowa prelekcja Pani B. Ruckiej w sanatorium Abaton stanowiła kontynuację wykładu marcowego. W grudniu Pan dr Franciszek Mróz z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP przybliżył problematykę pielgrzymek i turystyki religijnej w Beskidzie Sądeckim. Pierwszy referat w 2017 r. o polskim lecznictwie uzdrowiskowym w kontekście tradycji i współczesności, wygłosiła Pani dr Diana Dryglas z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W lutym Pan dr Paweł Kroh z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP podjął temat jaskiń fliszowych Beskidu Sądeckiego z uwzględnieniem nowych metod ich badania. W marcu lek. med. Pani Ewa Svejda-Hutnikiewicz – specjalistka w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, opowiadała o leczeniu uzdrowiskowym i krynickich kierunkach leczniczych. Problematyka historyczna powróciła w kwietniu wraz z prelekcją Pana dra Tomasza Walczyka, który przybliżył dzieje krynickich zakładów fotograficznych do 1939 r. W czerwcu Pan Burmistrz dr D. Reśko wraz ze swym zastępcą Panem drem hab. Tomaszem Wołowcem, prof. WSEI, wygłosili w Patrii drugi wykład specjalny podejmujący kwestię kształtowania marki miasta na przykładzie Krynicy-Zdroju. Ostatnie spotkanie 29 VI poprowadzone przez wiceprezesa Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju Pana mgra inż. Tomasza Szczotkę, dotyczyło drzew jako ważnego elementu środowiska przyrodniczego.
Za przygotowanie wykładów, plakatów, reklamę projektu oraz kontakt z uczestnikami odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: S. Dorocki, Ł. Quirini-Popławski, M. Krzeszowska, A. Jarosz, B. Rucka, P. Brzegowy. Wyrazy wdzięczności należą się również Pani Krystynie Żywczak – kierowniczce Patrii oraz Pani Danucie Górzyńskiej – dyrektorce Abatonu. Szczególną wdzięczność żywią Organizatorzy wobec Pana Burmistrza D. Reśki za objęcie projektu patronatem honorowym oraz Władz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. za bezpłatne użyczenie sal konferencyjnych.
Jednym z podstawowych miejsc popularyzowania wiedzy (nauki) stał się współcześnie Internet. Zrealizowany cykl dowiódł jednak, że tradycyjne wykłady u zróżnicowanych wiekowo odbiorców nadal mogą wzbudzać zainteresowanie i stanowić źródło rzeczowych i zajmujących polemik. Biorąc pod uwagę bogatą przeszłość historyczną Krynicy i jej urozmaicone walory przyrodnicze, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczona inicjatywa w przyszłości doczeka się równie pomyślnej kontynuacji.

Pełny program spotkań znajduje się tutaj

S. Dorocki
P. Brzegowy

Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. oraz Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju, realizował projekt „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Był to cykl osiemnastu bogato ilustrowanych comiesięcznych wykładów popularnonaukowych i dyskusji, traktujących o historii, geografii, geologii, turystyce oraz tradycjach przyrodoleczniczych w dolinie Kryniczanki począwszy od końca XVIII w. do czasów obecnych. Odbiorcami rzeczonej inicjatywy byli mieszkańcy, kuracjusze, studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkań, których jak czas pokazał nie brakowało. Wykłady, prelekcje i odczyty – nawet prowadzone okazjonalnie, w dalszym ciągu pozostają jedną z najważniejszych form popularyzowania wiedzy (nauki). W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści, na co dzień zajmujący się uzdrowiskami krajowymi i zagranicznymi oraz posiadający rozległą wiedzę pasjonaci. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju Pana dra Dariusza Reśki – współautora przedostatniego wykładu. Pomysłodawcą cyklu U szczaw żelazistych był kryniczanin Pan dr Sławomir Dorocki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wraz z Panią prof. dr hab. Bożeną Płonką-Syroką z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pełnił obowiązki kierownika naukowego. Spotkania w Krynicy cieszyły się dużą popularnością, były bezpłatne i na bieżąco relacjonowane przez Bibliotekę Publiczną i „Krynickie Zdroje”. Wykłady odbywały się w budynku Biblioteki, sanatoriach Abaton, Patria, Zgoda oraz w Starym Domu Zdrojowym i Nowym Domu Zdrojowym.
Wykład inauguracyjny Pana dra S. Dorockiego i Pana mgra Pawła Brzegowego poświęcony historii krynickiego zakładu przyrodoleczniczego od końca XVIII w. do połowy XIX stulecia odbył się 22 II 2016 r. w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Z końcem marca Pan dr Dorocki w sanatorium Abaton wygłosił prelekcję poświęconą turystyce letniej i zimowej w Krynicy i okolicach. W kwietniu o zabytkach i architekturze uzdrowiska krynickiego w Nowym Domu Zdrojowym opowiadała Pani kustosz mgr Barbara Rucka z Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Spotkanie majowe w sanatorium Zgoda poprowadził Pan dr Łuksz Quirini-Popławski, który podjął temat rozwoju funkcji turystycznej Krynicy w latach 1945-1989. Zorganizowany w ostatnim dniu maja w Patrii wykład Pana S. Dorockiego i Pana P. Brzegowego traktował o okolicznościach przeobrażenia Krynicy w perłę polskich uzdrowisk. W czerwcu Pani dr Renata Rettinger z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP w Krakowie zaprezentowała referat o turystyce uzdrowiskowej w kontekście dywersyfikacji produktu na przykładzie Krynicy i Szczawnicy. W lipcu uczestnicy projektu wysłuchali wykładu Pana dra Pawła Strusia z Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP poświęconego zasobom naturalnym Krynicy i okolic oraz ich wpływowi na funkcję uzdrowiskową. W sierpniu ze specjalną prelekcją o współczesnych uzdrowiskach Saksonii i ich ofercie dla gości z Polski, do Nowego Domu Zdrojowego przybyła Pani dr hab. B. Płonka-Syroka, prof. UMW/prof. PAN – uznana ekspertka w zakresie historii medycyny nowożytnej i historii kultury medycznej oraz współredaktorka niezwykle wartościowej, wielotomowej serii wydawniczej Kultura uzdrowiskowa w Europie. Wykład wrześniowy Pana dra Dorockiego i Pana P. Brzegowego dotyczył Jana Kiepury i Zofii Batyckiej. W październiku o krynickim życiu teatralnym od połowy XIX w. do czasów obecnych opowiadały Pani mgr Magdalena Krzeszowska, Pani mgr Joanna Moskała oraz Pani mgr Agata Jarosz z Biblioteki Publicznej. Listopadowa prelekcja Pani B. Ruckiej w sanatorium Abaton stanowiła kontynuację wykładu marcowego. W grudniu Pan dr Franciszek Mróz z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP przybliżył problematykę pielgrzymek i turystyki religijnej w Beskidzie Sądeckim. Pierwszy referat w 2017 r. o polskim lecznictwie uzdrowiskowym w kontekście tradycji i współczesności, wygłosiła Pani dr Diana Dryglas z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W lutym Pan dr Paweł Kroh z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP podjął temat jaskiń fliszowych Beskidu Sądeckiego z uwzględnieniem nowych metod ich badania. W marcu lek. med. Pani Ewa Svejda-Hutnikiewicz – specjalistka w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, opowiadała o leczeniu uzdrowiskowym i krynickich kierunkach leczniczych. Problematyka historyczna powróciła w kwietniu wraz z prelekcją Pana dra Tomasza Walczyka, który przybliżył dzieje krynickich zakładów fotograficznych do 1939 r. W czerwcu Pan Burmistrz dr D. Reśko wraz ze swym zastępcą Panem drem hab. Tomaszem Wołowcem, prof. WSEI, wygłosili w Patrii drugi wykład specjalny podejmujący kwestię kształtowania marki miasta na przykładzie Krynicy-Zdroju. Ostatnie spotkanie 29 VI poprowadzone przez wiceprezesa Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju Pana mgra inż. Tomasza Szczotkę, dotyczyło drzew jako ważnego elementu środowiska przyrodniczego.
Za przygotowanie wykładów, plakatów, reklamę projektu oraz kontakt z uczestnikami odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: S. Dorocki, Ł. Quirini-Popławski, M. Krzeszowska, A. Jarosz, B. Rucka, P. Brzegowy. Wyrazy wdzięczności należą się również Pani Krystynie Żywczak – kierowniczce Patrii oraz Pani Danucie Górzyńskiej – dyrektorce Abatonu. Szczególną wdzięczność żywią Organizatorzy wobec Pana Burmistrza D. Reśki za objęcie projektu patronatem honorowym oraz Władz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. za bezpłatne użyczenie sal konferencyjnych.
Jednym z podstawowych miejsc popularyzowania wiedzy (nauki) stał się współcześnie Internet. Zrealizowany cykl dowiódł jednak, że tradycyjne wykłady u zróżnicowanych wiekowo odbiorców nadal mogą wzbudzać zainteresowanie i stanowić źródło rzeczowych i zajmujących polemik. Biorąc pod uwagę bogatą przeszłość historyczną Krynicy i jej urozmaicone walory przyrodnicze, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczona inicjatywa w przyszłości doczeka się równie pomyślnej kontynuacji.

Pełny program spotkań znajduje się tutaj

S. Dorocki
P. BrzegowyLwowskie Towarzystwo ds. Rozwoju Turystyki

W dniu 25.10.2016 rozpoczęła się oficjalna współpraca Instytutu Geografii z Lwowskim Towarzystwem ds. Rozwoju Turystyki, dotycząca prowadzenia wspólnych badań ogniskujących się wokół problematyki walorów kulturowo-historycznych wybranych regionów w obu krajach.

Pierwszym zagadnieniem, które będzie realizowane w ramach tej współpracy jest rozwój Drogi Św. Jakuba na pograniczu Polski i Ukrainy. Tematem z ramienia IG kieruje dr Franciszek Mróz.

 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia