Przejdź do menu Przejdź do treści

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jakość kształcenia zapewniona jest poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 26 listopada 2020 r. (Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020).

Strukturę Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSJK) w Uczelni tworzą:

1) Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia (URdsJK),
2) Rady Jakości Kształcenia dla kierunku/kierunków (RJK),
3) Koordynatorzy kierunkowi.

Dodatkowo w WSJK bierze udział Senacka Komisja ds. Kształcenia, która pełni funkcję doradczą. Nadzór nad całością WSJK sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Na poziomie Instytutu jakość kształcenia zapewniają Kierunkowe Rady Jakości Kształcenia oraz Koordynatorzy poszczególnych kierunków.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Kierunkowe Rady Jakości Kształcenia (RJK)

 1. podejmują działania w celu zapewniania jakości kształcenia na danym kierunku studiów, opracowując i wdrażając w jednostce zgodny z zaleceniami i rekomendacjami URdsJK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia;
 2. przestrzegają zasad związanych:
   • z powiązaniem wewnętrznego systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tradycją, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia;
   • opracowują i przestrzegają zasad realizacji koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów;
   • przestrzegają zasad proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli akademickich w proces kształcenia, pracę naukową i organizacyjną powiązaną z właściwym określeniem kompetencji;
   • przestrzegają obowiązku cyklicznego przeglądu osiąganych efektów uczenia i na tej podstawie doskonali jakość kształcenia;
   • współdziałają z przedstawicielami otoczenia społecznego.
 3. zgodnie z wytycznymi URdsJK, sporządzają raporty:
   • wyników badań ankietowych dotyczących programu studiów, prowadzących i realizacji poszczególnych zajęć;
   • przeglądu programów studiów;
   • ewaluacji procesu kształcenia;
   • analizy systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów;
 4. określają, na podstawie analizy SWOT, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w zakresie prowadzonego procesu kształcenia oraz przedstawia dyrektorowi jednostki harmonogram działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

 

W skład Rady Jakości Kształcenia dla danego kierunku studiów wchodzą: przewodniczący, członkowie (nie mniej niż 3 nauczycieli akademickich) przedstawiciel/przedstawiciele studentów, koordynator kierunku kierunków.

Przewodniczącego i członków RJK powołuje dyrektor instytutu, a kadencja RJK trwa 4 lata (zgodne jest z kadencją władz instytutu). Wielkość i skład RJK określa dyrektor instytutu w zależności od potrzeb i liczby prowadzonych przez instytut kierunków, ich specyfiki, profilu studiów z zachowaniem zasady, że rada nie może liczyć mniej niż 4 członków.
Decyzją dyrektora instytutu mogą w jej skład zostać powoływani doraźnie przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych.

Dla każdego kierunku powoływana jest osobna RJK, lecz w przypadku gdy kierunki studiów prowadzonych w instytucie mają wskazaną tą samą dyscyplinę wiodącą wówczas dyrektor może powołać jedną Radę Jakości Kształcenia dla tych kierunków.

 

Koordynator Kierunku

  1. Koordynatora kierunku powołuje dyrektor instytutu na okres 4 lat.
  2. Zakres obowiązków Koordynatora Kierunku określa dyrektor instytutu w porozumieniu z przewodniczącym RJK.

 

W Instytucie Geografii funkcjonują trzy Rady Kierunkowe (RJK):
Rada Jakości Kształcenia na kierunku geografia
Rada Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
Rada Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja

 

W 2020 roku w Instytucie Geografii do realizacji zadań poszczególnych rad kierunkowych powołano Instytutowe Zespoły Zadaniowe, które składają się z przedstawicieli poszczególnych rad kierunkowych, którym poprzez oddelegowanie obowiązków przez Dyrektora Instytutu przewodniczy wicedyrektor ds. kształcenia i studenckich dr Franciszek Mróz:

Zespół ds. programów i planów studiów
Zespół ds. weryfikacji kart kursów
Zespół ds. weryfikacji i archiwizacji efektów uczenia się
Zespół ds. dyplomowania
Zespół ds. umiędzynarodowienia
Zespół ds. współpracy ze studentami
Zespół ds. współpracy z absolwentami
Zespół ds. współpracy z otoczeniem (interesariuszami), w tym Zespół ds. współpracy z oświatą.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia