Przejdź do menu Przejdź do treści

dr  Rafał Kroczak

Katedra Geografii Fizycznej

rafal.kroczak@up.krakow.pl

tel: +48 126626253

pok: 433

ORCID: 0000-0002-6268-7843

publikacje:


dyżury: po pierwsze zachęcam do korzystania z tradycyjnego e-maila;


Aby sprawdzić terminy dyżurów kliknij tutaj

Zainteresowania badawcze Rafała Kroczaka koncentrują się wokół wykorzystania GIS i teledetekcji do analiz środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z obiegiem wody. W swoich pracach koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z skutkami zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu, skutkami wezbrań i metodami minimalizacji szkód wywołanych gwałtownymi zdarzeniami hydrometeorologicznymi a także turystyką rowerową.

W ostatnich latach Rafał Kroczak, w ramach działalności dydaktycznej, pełnił szereg obowiązków, m.in.

– w latach 2011-2015 był współopiekunem Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w Krakowie (wraz z P. Dolnickim), a w latach 2012-2015 inicjatorem (również wraz z P. Dolnickim) i Redaktorem czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w owym czasie jedynego czasopisma studenckiego z zakresu nauk przyrodniczych znajdującego się od 2014 roku na ówczesnej liście B czasopism MNiSW)

– w latach 2011-2014 był członkiem zespołu ds. Nowoczesnych Form Kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym

– a także Członkiem Komitetu Organizacyjnego 11 Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej iGeo 2014 współodpowiedzialnym za fieldwork

– był inicjatorem i współorganizatorem konferencji naukowych dla młodych naukowców: ogólnopolskiej konferencji naukowej: darmowe dane i open source w badaniach środowiska, 7-9 listopada 2013 oraz GIS-DZIŚ, Kraków 17-18 listopada 2014

– jest także członkiem Zespołu ds. Jakości kształcenia i Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na kierunku geografia

– oraz wypełnia szereg innych obowiązków w Instytucie Geografii

Prowadzone zajęcia:

warsztaty geograficzne, GIS, teledetekcja, narzędzia informatyczne w turystyce, pracownia magisterska, regionalne ćwiczenia terenowe.

Publikacje za lata 2017-2020

Bryndal, T., Kroczak, R., Kijowska-Strugała, M.,  Bochenek, W. 2020, How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland). CATENA194, 104662.

Kroczak, R., Bryndal, T., Biały, S., Pylypovych, O., Andreychuk, Y., Rutar, A. 2020, Granica państwa a spójność danych dla potrzeb analiz hydrologicznych. Studium przypadku dla zlewni Wiaru na pograniczu polsko-ukraińskim. Przegląd Geograficzny, 92 (1) s. 69-92.

Bucała-Hrabia, A., Kijowska-Strugała, M., Bryndal, T., Cebulski, J., Kiszka, K., Kroczak, R. 2020, An integrated approach for investigating geomorphic changes due to flash flooding in two small stream channels (Western Polish Carpathians). Journal of Hydrology: Regional Studies, 31, 100731

Prokop P., Wiejaczka Ł., Sarkar S., Bryndal T., Bucała-Hrabia A., Kroczak R., Soja R., Płaczkowska E. 2020, Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas, CATENA. Volume 188,  104444.

Dorocki S., Kroczak R. 2020, Przemiany środowiska naturalnego w uzdrowiskach polskich Karpat po okresie transformacji ustrojowej, [W:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontekście europejskim (Red:) Płonka-Syroka B., Kaźmierczak A, Jandzisia S., Syroki A., Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Bryndal T., Kroczak R. 2019, Reconstruction and characterization of the surface drainage system functioning during extreme rainfall: the analysis with use of the ALS-LIDAR data—the case study in two small flysch catchments (Outer Carpathian, Poland), Environmental Earth Sciences, 78:215.

Solarz M.W., Kroczak R., 2019, Nazwy szczytów w głównym grzbiecie Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim, Prace i Studia Geograficzne, 64.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7-20.

Dorocki, S., Kroczak, R., Bryndal, T. 2019, Zmiany pokrycia terenu w Karpatach Polskich na przełomie XX i XXI wieku a poziom rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja., Vol. 15, nr 1, s. 214-229.

Kroczak  R., Bryndal  T. 2018, Sieć drenażu powierzchniowego funkcjonująca w czasie ekstremalnych zjawisk pluwialnych w zlewniach karpackich – próby rekonstrukcji [w:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Stacja Badawcza w Szymbarku, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 165–174.

Kroczak R., Fidelus-Orzechowska J., Bucała-Hrabia A., Bryndal T. 2018, Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19 th  and early 21 st centuries and their record on the land surface, Journal of Mountain Science, 15, 12, 2561-2578.

Bryndal T., Kroczak R., Soja R,  Cieślik M. 2018, Odpływ rzeki Prądnik w Ojcowie w latach 1961–2014, Prace Geograficzne, 155, 47–67.

Bryndal, T., Franczak, P., Kroczak, R., Cabaj, W., Kołodziej, A. 2017, The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Natural Hazards, 88(1), 95-120.

Kroczak, R., Bryndal, T. (2017). Wykorzystanie numerycznych modeli terenu d.o generowania systemu drenażu powierzchniowego, funkcjonującego podczas opadów nawalnych. Podstawy metodyczne na podstawie studium przypadku zlewni Zalasówki (Pogórze Ciężkowickie)= Use of digital terrain models to generate the surface drainage network functioning during heavy rainfall. Methodological aspects based on the Zalasówka catchment (Ciężkowickie foothills). Przegląd Geograficzny, 89(1), 67-85.

Publikacje: Google Scholar, ResearchGate

NASZE STACJE METEO:
zlewnia Rzepianki 1
zlewnia Rzepianki 2