Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. inż., prof. UP  Wanda Wilczyńska-Michalik

dyżury: Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi konsultacje w semestrze letnim 2023 roku (rok akademicki 2022/2023) odbywać się będą wyłącznie w formie stacjonarnej: środy - w godzinach 13.15 - 14.45 oraz w czwartki w godzinach 16.00 - 17.30 w pokoju 528 (UP). Konsultacje w innych terminach od wskazanych powyżej oraz ewentualnie w trybie zdalnym wymagają wcześniejszego umówienia się poprzez e-mail: wanda.wilczynska-michalik@up.krakow.pl Z poważaniem, Wanda Wilczyńska-Michalik.

Po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1978, przed podjęciem pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym w roku 1994, dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik pracowała w Ośrodku Badawczym w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Sozologii Obszarów Przemysłowych Zakładu Ochrony Przyrody oraz w Stacji Badawczej w Krakowie Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  w Zabrzu. Doświadczenia zawodowe wyniesione z tych instytucji, a szczególnie z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN były i są dla Niej bardzo przydatne w pracy dydaktycznej.

Do głównych nurtów Jej działalności naukowej należą: procesy wietrzenia materiałów budowlanych w zanieczyszczonej atmosferze, charakterystyka i potencjalne możliwości wykorzystania popiołów lotnych powstających w procesach współspalania węgla i biomasy; badania aerozoli i pyłów eolicznych; antropogeniczne składniki w osadach jako wskaźniki antropocenu.

Wyniki prowadzonych badań prezentowała w postaci publikacji oraz w trakcie konferencji naukowych. Są wśród tych konferencji prestiżowe w dziedzinie nauk mineralogicznych i geochemicznych spotkania naukowe o randze ogólnoświatowej. Konferencje pozwoliły Jej na konfrontację wyników badań z rezultatami uzyskiwanymi w innych ośrodkach i ich dyskusję a także na zapoznanie się z aktualnymi  trendami w badaniach i nowymi metodami badawczymi. Doświadczenia te okazały się bezcenne w prowadzeniu badań ale także w pracy dydaktycznej.

W ramach zajęć dydaktycznych Dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik wdraża nowe treści. Jako przykład można wymienić instrumenty zarządzania środowiskiem (np. LCA) wymagające zastosowania nowych programów komputerowych (SimaPro7). Innym przykładem może być wprowadzenie na szeroką skalę problematyki kartografii geośrodowiskowej wraz z samodzielnym sporządzaniem przez studentów niektórych typów map (np. Mapy Terenów Zdegradowanych i Podwyższonego Zagrożenia Naturalnego w skali 1:10 000).

Dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik uczestniczyła w przygotowaniu programu międzywydziałowych studiów  na kierunku ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem specjalności zarządzanie środowiskiem geograficznym. Wraz z zespołem pracowników Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego i Instytutu Biologii uczestniczyła też w przygotowaniu projektu studiów z zakresu ochrony środowiska (kierunek zamawiany).

Od roku 2010 pełni  funkcję kierownika Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego (obecnie Katedra) w Instytucie Geografii. Dużo uwagi poświęca  rozwojowi badań związanych z ochroną środowiska oraz rozwojowi kadry.

Jest członkiem Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, na kadencję 2020-2023.

Jej zainteresowania to podróże, poznawanie ciekawych obiektów geologicznych, muzyka klasyczna i współczesna, sztuka nowoczesna. Geologiczne wyjazdy studyjne pozwoliły Jej na poznanie geologii południowej części Kiusiu; wulkanizmu kaldery Toya, Hokkaido; wulkanizmu zachodniej części Kolumbii Brytyjskiej i Vancouver Island; geologii wschodniego Bushveldu, RPA; rozwoju skorupy kontynentalnej w Masywie Centralnym, Francja; wulkanizmu we Włoszech – Etna, wysp Eolskich, Wezuwiusza; wulkanizmu Irlandii Północnej; wybrzeży i wysp Bałtyku.

Publikacje: ResearchGate

Spis publikacji za lata 2017-2022:

Artykuły – lista JCR

Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 2017.  Weathering of carbonate rocks in a polluted urban atmosphere: the mechanism of processes.  International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017,  17-21.  DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2017.03

Wilczyńska-Michalik W., Tyrała Ł., Michalik M., 2018.  Air pollution in Krakow – particulate matter, its characteristics and origin. Biodiversity: Research and Conservation, Supplement 3, 11.

Wilczyńska-Michalik W., Dańko J., Michalik M., 2019. Characteristics of particulate matter emitted from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 2 (2020), 1411-1420. DOI: 10.15244/pjoes/106034. http://www.pjoes.com/Characteristics-of-Particulate-Matter-Emitted-nfrom-a-Coal-Fired-Power-Plant,106034,0,2.html;

Wilczyńska-Michalik W., Michalik J.M., Kapusta C., Michalik M., 2019. Airborne Magnetic Technoparticles in Soils as a Record of Anthropocene. Atmosphere, 2020, 11, 44, DOI:10.3390/atmos11010044; https://www.mdpi.com/2073-4433/11/1/44/htm

Wanda Wilczyńska-Michalik, Anna Różańska, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chmielarczyk, Bartłomiej Pietras, Marek Michalik., 2021. Physicochemical and microbiological characteristics of urban aerosols in Krakow (Poland) and their potential health impact. http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-021-00950-x
DOI: 10.1007/s10653-021-00950-x

Jarosz, K.; Janus, R.; Wądrzyk, M.; Wilczyńska-Michalik, W.; Natkański, P.; Michalik, M. Airborne Microplastic in the Atmospheric Deposition and How to Identify and Quantify the Threat: Semi-Quantitative Approach Based on Kraków Case Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219,12252. https://doi.org/10.3390/ijerph191912252

Michalik J. M.;  Wilczyńska-Michalik W.; Gondek Ł.; Tokarz W.; Żukrowski J.; Gajewska M.; Michalik M. Magnetic fraction of the atmospheric dust in Kraków – physicochemical characteristics and possible environmental impact. Atmos. Chem. Phys., 23, 1449–1464, 2023. https://doi.org/10.5194/acp-23-1449-2023

Artykuły poza listą JCR

Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2017.  Air pollution in Krakow – a glance into the future from a historical perspective.  Acta Geobalcanica, 3-2, 2017, 79-82.  DOI: https://doi.org/10.18509/AGB.2017.10

Wilczyńska-Michalik W., 2018. U podstaw smogu. Commentarii Academici 1, 23. https://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/czasopismo/Commentarii%20Academici.pdf

Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 2018. Charakterystyka pyłów występujących w powietrzu w Krakowie. Zmienność w czasie pod kątem oceny obecnej sytuacji. Alma Mater, 199, 11-14. https://almamater.uj.edu.pl/archiwum-2018?p_p_id =56_INSTANCE_pEkusIBNkv6L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId =2910359&articleId=139381774&page=51

Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., Dańko J., Plaskota T., 2018. Mineralogy, chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass–coal co-combustion. Mineralogia, 49, 67-97. DOI: 10.2478/mipo-2018-0008.

Wilczyńska-Michalik W., Borek K., Michalik M., 2019. Cząstki mikroplastiku w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 9, 6-10. DOI: 10.15199/2.2019.9.1

Abstrakty konferencyjne

Wilczyńska-Michalik W., Michalik J., Zimirska A., Kuca A., Dietrich A., Michalik M., 2017.  Magnetic technoparticles in soil as a record of Anthropocene. Goldschmidt2017 Abstract.

Michalik M., Wilczynska-Michalik W., Danko J., 2017. Particulate matter emitted from the coal fired power plant. Goldschmidt2017 Abstract.

Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., Turczyńska K., 2018. Deterioration of asbestos-cement roofing sheets – a source of asbestos in the environment. IMA2018, Abstract book, 2017. https://www.ima2018.com/wp-content/uploads/IMA18-Abstract-book_August-2018.pdf

Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2018. Airborne particulate matter in Krakow (South Poland) – diverse composition, diverse origin and health hazard. IMA2018, Abstract book, 224. https://www.ima2018.com/wp-content/uploads/IMA18-Abstract-book_August-2018.pdf

Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., 2019. Trace elements in biomass fuel and biomass ash and their estimated emission during combustion. The 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2019), July 21st-24th, 2019. Macau: abstract proceeding, Macau, Macau University of Science and Technology, 56-57.

Michalik M., Gasek R., Wilczyńska-Michalik W., 2019. Mineralogy, chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass–coal co-combustion. The 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2019), July 21st-24th, 2019. Macau: abstract proceeding, Macau, Macau University of Science and Technology, 55-56.