Przejdź do menu Przejdź do treści

PRACE MONOGRAFICZNE


 

Prace Monograficzne pracowników wydane

w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego

i innych wydawnictwach (od 2000 roku)

 Dolnicki P., (2020), Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie : na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta, Prace Monograficzne 1029.  Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 146 s.
doi:10.24917/9788380845763Chrobak Anna, Bąk Krzysztof. (2019) Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Prace Monograficzne, 966, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ISBN 978-83-8084-462-9, ISSN 2450-7865, 346 s.

Niniejsza monografia przedstawia walory przyrodnicze Podtatrza związane przede wszystkim z geologią, rzeźbą i hydrologią tego obszaru. Autorzy opisują 72 wybrane lokalizacje (geostanowiska), w których znajdują się najciekawsze przykłady naturalnych i sztucznych odsłonięć geologicznych, fragmentów koryt rzecznych, źródeł wód mineralnych, czy torfowisk i opisują je pod kątem poznawczo-edukacyjnym. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów nauk o Ziemi, nauczycieli różnego stopnia edukacji geograficznej, przewodników górskich, organizatorów wycieczek turystycznych, a także turystów, którzy nie są specjalistami w dziedzinie geologii, geomorfologii czy hydrologii.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UPZiółkowska-Weiss, Kamila (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Prace Monograficzne, 836, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ISBN 978-83-8084-130-7, ISSN 0239-6025.

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych. O ile badania nad aktywnością mieszkańców Polski są dość często podejmowane, to badania Autorki dotyczące aktywności turystycznej Polaków zamieszkujących Chicago i okolice są właściwie pionierskie. 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP

 

 Długosz, Zbigniew (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO : kraje europejskie. Kraków : Wydawnictwo Attyka, 169 s. ISBN 978-83-65644-27-5Długosz, Zbigniew (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach pozaeuropejskich. Kraków: Wydawnictwo Attyka, 210 s. ISBN 978-83-65644-08-3..

.

.

.

.

Do kupienia w Wydawnictwie Attyka

.

.

 KWIATEK-SOŁTYS, Agnieszka (2017). Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne. Prace Monograficzne Nr 813, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 254 s. ISBN 978-83-8084-093-5, ISSN 0239-6025

 

 

Autorka przedstawiła wyniki badań związane z problemami rozwoju małych miast w Polsce. Mają one charakter poznawczy, ale jednocześnie są źródłem wiedzy dla osób i instytucji zajmujących się życiem społeczno-gospodarczego, politycznym i zarządzaniem przestrzenią małych miast. 

.

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UPcontemporary-studies-in-environment-and-tourism

EFE, Recep; ÖZTÜRK, Münir (red.) (2017). Contemporary Studies in Environment and Tourism. Cambridge Scholars Publishing, 540 s. ISBN 978-1-4438-7283-6.

Autorami rozdziałów w monografii są pracownicy i doktorant Instytutu Geografii UP:

Exploration Tourism: Based on Selected Areas – Marek Zoladek, Monika Kordowska

Enriching Tour–Operators’ Offer to Go Beyond Sea, Sun and Sand: The Case of the Dominican Republic – Renata Rettinger, Michal Apollo

The Population of Himalayan Regions by the Numbers: Past, Present and Future – Michal Apollo

Differentiation of Demographic Developments of Major Cities of Central Europe – Sławomir Dorocki, Piotr Raźniak, Paweł Struś

The Population Situation in Selected Muslim Countries in the Context of Selected Demographic Parameters – Zbigniew Długosz, Anna Winiarczyk-Raźniak

Change in the Function of a Municipality: The Example of Caye Caulker (Belize) – Anna Winiarczyk-Raźniak

Spatial Differentiation in Financial Performance of Corporations Headquartered In Central and Eastern Europe in Times of Economic Recession – Piotr Raźniak

Do kupienia w Cambridge Scholars PublishingPrzedwojenny lwow

DOROCKI, Sławomir; Brzegowy, Paweł  (red.) (2016). Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Grupa Badawcza „Towarzystwo Lelewelowskie”, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. 235 s. ISBN 9788362919482

Lwów przed 1945 r. przynależał do grona najbardziej liczących się rodzimych centrów akademickich. O ważności miasta – kresowej stolicy polskiej elity intelektualnej, przesądzała obecność czterech cenionych uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki, Akademii Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Handlu Zagranicznego oraz działalność ważnej placówki naukowo-kulturalnej w postaci Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Swą misję we Lwowie prowadziły również rozmaite popularyzujące wiedzę towarzystwa. Publikacja przypomina sylwetki  niegdyś powszechnie znanych geografów, chemików, prawników, konstruktorów i in., o których współcześnie pamiętają przede wszystkim specjaliści i historycy nauki.

.

Pełna wersjaŁAJCZAK, Adam (2016). Wody Babiej Góry (Waters of Mount Babia Góra). Monografie Babiogórskie, Maków Podhalański: Babiogórski Park Narodowy, Wydawnictwo HOMAGO Studio Graficzne, 421 s. ISBN 978-83-946410-0-9.

Łajczak-2016Opracowanie jest pierwszym studium monograficznym poświęconym wodom masywu Babiej Góry i obejmuje różne zagadnienia z dziedziny hydrografii, hydrologii i hydrochemii. Zawiera ono mapę hydrograficzną masywu w skali 1: 5 000 opartą na kartowaniu wykonanym przez Autora z obiektami wodnymi opisanymi w tekście. Zagadnienia hydrologiczne zostały omówione w odniesieniu do ich zróżnicowania w profilu wysokościowym i w profilu N-S masywu, w różnej skali czasowej. Autor przedstawił również dyskusję wyników na każdym etapie ich opracowania, dla których tło stanowiły zagadnienia hydrologiczne z polskiej części Karpat.

 

 

 

 

.

  

WIEDERMANN, Krzysztof (2016). Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny. Prace Monograficzne Nr 275, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 276 s. ISBN 978-83-8084-017-1. ISSN 0239-6025.

Wiedermann+K

Głównym celem pracy jest określenie współczesnej roli przemysłu w rozwoju społecznym i gospodarczym różnej skali układów przestrzennych oraz w kształtowaniu współczesnych społeczeństw bazujących na gospodarce opartej na wiedzy. Praca ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z zakresu geografii przemysłu, osadnictwa oraz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP

Cena – 42 zł

 

 

 

 

.


ŚWIĘTK Agnieszka, 2016. Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim. Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, 765, pp.154. ISBN 978-83-7271-998-0. ISSN 0239-6025

.Siwetek_A+monografia-2016Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Poziom życia Romów w województwie małopolskim (2016). Dotyczy edukacji romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim w kontekście poziomu jej życia, przyjętych rozwiązań prawnych i praktycznej organizacji szkolnictwa. 

.

.

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 16 zł

.

 


 

ŚWIĘTEK, Agnieszka (2016). Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Prace Monograficzne Nr 761, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 330 s. ISBN 978-83-7271-992-8. ISSN 0239-6025.

aswietekAutorka zbadała wybrane elementy poziomu życia Romów w województwie małopolskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedziła zarysem sytuacji Romów w Polsce i Europie. Dokonała również szerokiej analizy czynników: kulturowych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, determinujących poziom życia badanych.

 

 

 

.

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 20 zł

.


LUC, Małgorzata, SOMOROWSKA Urszula, SZMAŃDA Jacek Bogusław (red.) (2015). Landscape Analysis and Planning. Geographical Perspectives. Springer Geography, 295 s. ISBN: 978-3-319-13526-7; 978-3-319-13527-4 (online).

ProblematySzmańda_J_2015ka analizy i planowania krajobrazu jest przedmiotem zainteresowań geografów od początku 20 wieku. Jej głównym propagatorem w zakresie landscape ecology był Carl Troll. Współcześnie realizowane badania krajobrazowe nawiązują do holistycznego podejścia do środowiska geograficznego i są ściśle związane z rozwijającymi się kierunkami metodologicznymi idei ekosystemowych, zrównoważonego rozwoju (sustainable development) i usług ekosystemowych (ecosystem servieces). Monografia stanowi przegląd wybranych podejść geografów do analiz i planowania krajobrazu. Opisane w niej problemy badawcze były prezentowane i dyskutowane na sesjach naukowych organizowanych przez komisję Planowania i Analizy Krajobrazu (Landscape analysis and landscape planning) na Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie sierpniu 2014 roku.

 

Dostęp przez Springer Link

 

 

.


ŁAJCZAK, Adam (2015). Monografia masywu Pilska (Beskid Żywiecki). Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 262 s.

Łajczak_A_2015

W pracy scharakteryzowano środowisko przyrodnicze Pilska w Beskidzie Żywieckim, historię tego obszaru z otoczeniem, tradycje kulturowe, główne zagadnienia z zakresu turystyki, zasygnalizowano antropogeniczne zmiany w środowisku przyrodniczym i formy ochrony przyrody. Praca jest oparta na literaturze, nie publikowanych materiałach, archiwalnych mapach i na wynikach badań autora. Omawiane problemy zostały zilustrowane licznymi rycinami i fotografiami. Praca oferuje najnowsze informacje na temat Pilska także dla osób zawodowo zajmujących się górami; spełnia również rolę przewodnika po tym fragmencie Beskidów dla studentów.

Do kupienia w Wydawnictwie Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, ul. Lubicz 46

Cena – 52 zł

 

 

 

.


DOROCKI, Sławomir (2015). Struktury regionalne Francji. Prace Monograficzne Nr 733, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 330 s. ISBN 978-83-7271-938-6. ISSN 0239-6025.

Dorocki_1_2015Galia, Frankonia, wreszcie Francja – terytorium już od czasów starożytnych jasno określone geograficznie – było mocno zróżnicowane etnicznie, gospodarczo, historycznie, a także administracyjnie. W dziejach tego państwa i z czasem narodu tendencje unifikacyjne walczyły z licznymi podziałami patrymonialnymi czasów merowińskich, potem z rozdrobnieniem lennym. Konsekwencji tych podziałów nie zatarł monarszy absolutyzm ani reformy wielkiej rewolucji, a potem III Republiki. Pozostał utrzymujący się do naszych czasów regionalizm. Czym był i czym jest? Temu właśnie zagadnieniu Autor poświęcił swoje głębokie studium.

 

Pełna wersja

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 39 zł

 

.


PIRÓG, Danuta (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monograficzne Nr 715, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 268 s. ISBN 978-83-7271-911-9.

Pirog_D_2015Praca wypełnia istotną lukę w geograficznym piśmiennictwie na temat stanu wiedzy o warunkach powodzenia przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy współczesnej Polski. Badania Autorki miały szeroki zakres (12 uczelni, 1120 absolwentów), a wynikiem analizy zebranych danych jest autorski model predykcji statusu absolwentów na rynku pracy.

 

 

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 34 zł

 

.


KWIATEK-SOŁTYS Agnieszka; MAINET, Hélène; WIEDERMANN, Krzysztof; EDOUARD, Jean-Charles (eds) (2014). Small and Medium Towns’ Attractiveness at the beginning of the 21st Century. Cermac, 33. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 330 s. ISBN 2845166354, ISSN 12427780. 

Autorami rozdziałów w monografii są pracownicy Instytutu Geografii UP:

Kwiatek-Soltys A., Mainet H., Wiedermann K., Edouard J-C. – Introduction

Kwiatek-Sołtys A., Wiedermann K. – Development factors and functional structures of border towns;

Dorocki S., Jastrzębski J.P., Boguś M.– Biotechnology as an example of high technology development in small and medium towns.

do kupienia w Le Comptoir des presses d’universités

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2014). Kraje pozaeuropejskie. Geografia walorów turystycznych Świata w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Attyka, 271 s. ISBN 978-83-62139-75-0. 

poza_europejskie

Przybliżenie walorów przyrodniczych i kulturowych poszczególnych regionów świata jest jednym z głównych nurtów geografii turystycznej, zwanej geografią turyzmu. Celem opracowania jest przybliżenie w ogólnym zarysie środowiska naturalnego, wyeksponowanie najistotniejszych walorów przyrodnicznych i kulturowych w poszczególnych krajach. Zestawienie państw w układzie regionalnym wynika z podziałów geograficznych, jak również jest wypadkową klasyfikacji turystycznych (podział UNWTO) i kulturowo-politycznych (języków, narodów). W przypadku największych terytorialnie państw wprowadzono dalszy podział. Pierwowzorem dla niniejszego opracowania była praca pt.: Zarys geograficzno-regionalny walorów i atrakcji turystycznych krajów pozaeuropejskich (2006) tego samego autora. 

 

 

 

 

 

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2014). Europa. Geografia walorów turystycznych Świata w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Attyka, 225 s. ISBN 978-83-62139-74-3. 

europa

Znajomość walorów przyrodniczych i kulturowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem turystycznym krajów europejskich stanowi podstawę do oceny waloryzacji i racjonalnego wykorzystania przez turystów. Istotną rolę w tym względzie odgrywa atrakcyjność turystyczna miejsc, do których planowane są wyjazdy, postrzegana m.in. poprzez ich walory. Celem opracowania jest przybliżenie w środowiska naturalnego i kulturowego w poszczególnych krajów europejskich. Zestawienie państw w układzie regionalnym wynika z podziałów geograficznych, klasyfikacji turystycznych (podział WTO) i kulturowo-politycznych (języków, narodów).  Pierwowzorem dla niniejszego opracowania była praca pt.: Zarys geograficzno-regionalny walorów i atrakcji turystycznych krajów europejskich (2006) tego samego autora. 

 

 

 

 

 

.


KUREK, Sławomir; GAŁKA, Jadwiga; WÓJTOWICZ, Mirosław (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Monograficzne Nr 724, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 232 s. ISBN 978-83-7271-923-2, ISSN 0239-6025

Autorzy podjęli prókurek_galka_wojtowiczbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych oraz dojazdów do pracy i szkół, przeprowadzone dużym nakładem sił i środków, co zaowocowało nowatorskim spojrzeniem na rozpatrywaną tematykę.

 

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 32 zł

 

.


KRZESIWO, Kinga (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Prace Monograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ISBN 978-83-88424-99-1

Krzesiwo_K-monografia-2014

 

 

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz w formie elektronicznej

 

Cena egzemplarza – 45 zł

 

.


WÓJTOWICZ, Mirosław i WINIARCZYK-RAŹNIAK, Anna (red) (2014). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Prace Monograficzne Nr 699, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 194 s. ISBN 978-83-7271-887-7. ISSN 0239-6025.

Wójtowicz_M_2014

 

 

 

 

 

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 25 zł

 

.


BRYNDAL, Tomasz (2014). Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich. Prace Monograficzne Nr 690, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 228 s. ISBN 978-83-7271-864-8. ISSN 0239-6025.

Bryndal_T_2014W pracy podjęto próbę wytypowania na terenie Karpat małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań. Wskazanie takich zlewni pozwoliło wyodrębnić regiony fizycznogeograficzne, gminy i powiaty, które są bardziej narażone na występowanie lokalnych powodzi.

 

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 29 zł

pełna wersja

 

.


DELEKTA, Anna (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Prace Monograficzne Nr 685, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 144 s. ISBN 978-83-7271-858-X, ISSN 0239-6025.

delekta

Wartościowe opracowanie, znacznie poszerzające stan wiedzy na temat aktywności turystycznej studentów. Autorka zgromadziła obszerny materiał badawczy, uzyskany głównie drogą szczegółowych badań ankietowych i przeprowadziła wnikliwą analizę zebranych materiałów, stosując metody statystyczne. Podjęcie tematyki destynacji turystycznych studentów inicjuje nowy obszar badań naukowych, obejmujących kształtujące się ośrodki akademickie. Symetryczna problematyka badawcza w dużym i małym ośrodku wskazuje na istnienie wielu podobieństw, a różnice wynikają ze skali zjawiska.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 20 zł

 

.


KUREK, Sławomir i LANGE, Milena (2013). Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne Nr 685, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 160 s. ISBN 978-83-7271-812-9.

Kurek_2013Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 1990-2010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano kilka rodzajów miar (m.in. współczynnik dzietności teoretycznej, sumaryczny i grupowy współczynnik płodności, średni wiek matek w momencie wydawania na świat dzieci, udział urodzeń pozamałżeńskich). Autorzy główny nacisk położyli na zbadanie zmian zachowań prokreacyjnych nie tylko w układzie regionalnym Polski, ale też w przestrzeni wielkomiejskiej, tj. regionach miejskich największych miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 21 zł

 

.


MALARZ, Roman (2013). Dziejopis bujakowski i kronika rodzinna Zemanów z Bujakowa. Wydawnictwo Attyka, Kraków. 229 s. ISBN 978-83-62139-63-7

Monografie002Monografia wsi Bujaków składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentował autor środowisko geograficzne Bujakowa najbliższej okolicy. Jest tam budowa geologiczna, rzeźba, klimat, stosunki wodne, szata roślinna i świat zwierzęcy. Część druga to historia miejscowości, w którą autor wplótł dzieje rodziny Zemanów, z której to rodziny pochodziła jego matka. Dzięki starym dokumentom rodzinnym przechowywanym z pieczołowitością przez Michała Zemana, dziadka autora i księgom parafialnym udało się odtworzyć dzieje rodziny począwszy od roku 1820. Przez kilka wieków Bujaków urósł z małej osady należącej do parafii w Kozach w wieś licząca ponad 2 tys. mieszkańców, posiadającą szkołę podstawową i gimnazjum, własną parafię z nowym 0ościołem i klub sportowy. Mieszkańcy byli świadkami wielu tragicznych ale także i radosnych wydarzeń. 

 

 

 

.


CHUDY-HYSKI, Dorota; ŻEMŁA, Michał (red.) (2013). Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice, 250 s. ISBN: 978-83-60953-79-7.

zemla2013

Turystyka oddziałuje na środowisko geograficzne. Jeśli jest to proces przebiegający nieinwazyjnie, nie wykazujący cech perswazji, to naturalna zdolność środowiska do odnowienia umożliwia jego sprawność funkcjonalną. Dotychczasowa, aktualna oferta krajowego rynku wydawniczego zawiera liczne pozycje książkowe, w których zagadnienie wpływu, zwłaszcza negatywnego, turystyki na środowisko jest omawiane szeroko. Jednak stosunkowo niewiele uwagi poświecono dotąd analizie możliwości zmiany tej sytuacji, tak by ten negatywny wpływ zminimalizować.
W podręczniku zaprezentowane zostały zarówno koncepcje teoretyczne odnoszące się do rozwoju turystyki bardziej przyjaznej środowisku, jak też i konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Wydaje się, że punktem wyjścia do debaty o możliwościach ograniczania szkód środowiskowych powodowanych przez turystykę jest edukacja i budowa świadomości ekologicznej, zarówno wśród uczestników ruchu turystycznego, jak i przedsiębiorców.

Książka dostępna jako e-book w Wirtualnej Czytelni GWSH

 

 

.


SZUBERT, Mariusz (2012). Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej. Prace Monograficzne Nr 635, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 182 s. ISBN 978-83-7271-758-0. ISSN 0239-6025.

Szubert_M_2012Obszerne, oryginalne, dobrze udokumentowane (66 rycin, 258 pozycji bibliograficznych) studium w istotny sposób wzbogaca wiedzę na temat rozwoju rzeźby tego obszaru. Dostarcza nowych jakościowo danych, które pozwalają na weryfikację dawnych hipotez i uznanie olbrzymiej roli wód subglacjalnych.

 

 

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 21 zł

 

.


CABAJ, Wacław (2012). Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej. Prace Monograficzne Nr 626, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 204 s. ISBN 978-83-7271-744-3. ISSN 0239–6025.

Cabaj_W_2012Praca dotyczy najprostszych obserwacji i pomiarów, które mogą wykonać sami uczniowie w najbliższym otoczeniu szkoły. Autor wychodzi z założenia, że samodzielne poznawanie środowiska pomoże podtrzymać zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi, a w dłuższej pespektywie czasowej nauczy ich samodzielności badawczej. W książce możemy się zapoznać m.in. z metodami obserwacji ciał niebieskich, skał, rzeźby terenu, wody, gleb, szaty roślinnej, zwierząt, sposobami prowadzenia pomiarów terenowych i meteorologicznych. Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli geografii i przyrody, uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami, a także do krajoznawców i turystów.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 27 zł

 

.


CABAJ, Wacław, GAWEŁ, Łukasz, KUKULAK, Józef, MALARZ Roman, RETTINGER, Renata, SZELIŃSKA-KUKULAK, Małgorzata, SZUBERT, Mariusz, WARCHOLIK Witold, (2012). Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski. Wydawnictwo Attyka, Kraków. 271 s. ISBN 978-83-62139-61-3

M19

 

Publikacja ta będąca podręcznikiem akademickim nawiązuje w dużym stopniu do wcześniejszego opracowania tych samych autorów pt. „Polska: wielka wędrówka po kraju legend kultury i tradycji”. W zamierzeniu wydawnictwa było aby publikacja stała się podręcznikiem do przedmiotu krajoznawstwo realizowanym na kierunku turystyka i rekreacja. Uwzględniając zasobność finansową studenckiego czytelnika starano się aby nie była to książka droga.  Nie jest zatem książką barwną, fotografie są czarno-białe, mniejszy jest jej format i objętość. Każde województwo tworzy oddzielny rozdział. Obszerne wstępy do każdego z rozdziałów wprowadzają czytelnika w specyfikę regionu.

 

 

 

 

.


 

ČUKA, Peter (2011). Základy teórie, metodológie a regionalizácie cestovného ruchu / Podstawy teorii, metodologii i regionalizacji turyzmu. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov,  93 s. ISBN 978-80-555-0471-1.

cuka_2011

Opracowanie ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Podaje nowe definicje ruchu turystycznego, precyzuje podmioty i obiekty turystyczne, objaśnia terminologię pojęć w literaturze turystycznej. W pracy przedstawiono geograficzną i pozageograficzną koncepcję turyzmu. Autor proponuje wprowadzenie nowej regionalizacji turystycznej Słowacji.

 

 

 

 

 

.


TARKOWSKI, Radosław (2011). Konstanty Jelski (1837-1896). Przyrodnik i badacz Ameryki Południowej. Prace Monograficzne Nr 605, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 256 s. ISBN 978–83–7271–703-0. ISSN 0239-6025.

tarkowski

Książka o jednym z wybitnych przyrodników i podróżników polskich drugiej połowy XIX wieku, który zasłużył się zebraniem kolekcji zoologicznych i botanicznych w Gujanie francuskiej i Peru. Na ich podstawie powstało wiele rozpraw z zakresu systematyki zoologicznej, a liczne gatunki zawdzięczają nazwę swemu odkrywcy. Dzisiaj znany jest on głównie specjalistom badającym faunę neotropikalną, a jego postać nie doczekała się swojego biografa. Podstawę niniejszej charakterystyki życia i działalności naukowej K. Jelskiego stanowiły głównie materiały, które Autor odnalazł w Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Wykorzystał ok. 400 listów i innych dokumentów w kilku językach oraz „Dziennik” Jelskiego.

 

Do wypożyczenia za pośrednictwem ibuk.pl

 

 

.


WILCZYŃSKI, Witold (2011). Ideowe źródła i tożsamość geografii. Prace Monograficzne Nr 595, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 236 s. ISBN 978-83-7271-674-3. ISSN 0239-6025. 

wilczynskiDlaczego uznawana niegdyś za „matkę nauk” geografia zepchnięta została na margines? Dlaczego tak daleko ta dyscyplina wiedzy oddaliła się od swych ideowych źródeł? Dlaczego występuje w niej tyle sprzeczności i problemów metodologicznych bulwersujących środowisko akademickie? Jak można z pożytkiem wykorzystać współcześnie jej wielki potencjał ? Na te pytania poszukuje odpowiedzi w tym erudycyjnym studium Witold Wilczyński, znakomity znawca historii i metodologii geografii oraz filozofii nauki.

 

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 29 zł

 

.


CABAJ, Wacław (2011). Pojęcia w nauczaniu geografii fizycznej. Prace Monograficzne Nr 581, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 104 s. ISBN 978-83-7271-651-4. ISSN 0239-6025.

Cabaj_W_2011Autor podjął tematykę pojęć, którymi operują nauczający i uczący się geografii. Autor zaczyna od omówienia zagadnień dotyczących pojęcia (istota, funkcja, kreacja, struktura i cechy), następnie rozwija związaną z tym terminologię, definiowanie, korelację międzyprzedmiotową i ewolucję, by na koniec poruszyć takie problemy, jak nazwy własne, kodyfikacja i dobór pojęć. Książka jest przeznaczona dla bardzo szerokiego grona czytelników, przede wszystkim dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetów oraz studentów geografii i pedagogiki.

 

 

 

 

.


WILCZYŃSKA-MICHALIK, Wanda (red.) (2010). Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydawnictwo Attyka, Kraków, 205 s., ISBN 798-83-62139-13-2. 

antropogeniczna

Tematyka rozdziałów książki obejmuje problematykę z zakresu geomorfologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, przekształceń środowiska pod wpływem czynników antropogenicznych, ochrony środowiska, geografii społecznej, ekonomicznej i walorów środowiska geograficznego. Niniejszy tom dedykowany jest Profesorowi dr hab. Janowi Lachowi z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Autorami są osoby przez długie lata współpracujące z Jubilatem, zaproszeni goście z ośrodków akademickich w Polsce oraz pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego prowadzący badania w tematyce zbliżonej do zainteresowań naukowych Jubilata.

 

pełna wersja

 

 

.


WÓJTOWICZ, Bożena (2010). Geografia Rozwój Zrównoważony Edukacja Ekologiczna. Prace Monograficzne Nr 575, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 252 s. ISBN 978-83-7271-637-8. ISSN 0239-6025

wojtowicz

W monografii podjęty został problem wysoce aktualny, zwłaszcza dla Polski, państwa wciąż postrzeganego w Europie Zachodniej jako jeden z najbardziej zanieczyszczonych krajów kontynentu oraz istotny dla polskiej geografii szkolnej. Dokonano przeglądu wybranych koncepcji rozwoju geografii jako nauki, przedstawiono jej interdyscyplinarną rolę w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego oraz ścisły związek z ekologią. Przeprowadzono pierwszą w Polsce próbę skodyfikowania i zdefiniowania podstawowych pojęć, związków, zależności i działań wchodzących w zakres kształcenia ekologicznego, uwzględniając ewolucję treści geograficznych w podręcznikach i programach nauczania.

 

 

 

.


OSUCH, Wiktor (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne nr 570. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISBN 978-83-7271-620-0. ISSN 0239–6025.

osuch

 

 

 

 

 

 

 

pełna wersja

.


BOROWIEC, Monika (2010). Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Prace Monograficzne Nr 539, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 186 s. ISBN 978-83-7271-563-0. ISSN 0239-6025.

Borowiec_M_2010W pracy podjęto problematykę kształtowania się wybranych uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego jako elementów układu bipolarnego oraz ich funkcjonowania w strukturze regionalnej Polski Południowo-Wschodniej. Zaprezentowano proces kształtowania się uczelni jako elementów bazy ekonomicznej ośrodków akademickich oraz kształtowania określonych stref oddziaływania, które są rozważane w świetle koncepcji układów bipolarnych.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 18,90 zł

 

 

.


ŻEMŁA, Michał (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice, 431 s. ISBN: 978-83-60953-29-7.

zemla2010

Głównym celem niniejszej rozprawy jest budowa modelu obrazującego proces budowy konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej oraz wskazującego na najważniejsze elementy kształtujące jego konkurencyjność. Model ten ma charakter wyjaśniający i został oparty na założeniach marketingowych, zgodnie z którymi centralną kategorią rozpatrywaną w jego ramach jest wartość dla nabywcy. Elementem integralnym opracowanego modelu jest wskazanie, które z czynników warunkujących konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej są zależne od decyzji zarządczych podmiotów gospodarki turystycznej i w jakim stopniu. 

 

Książka dostępna w  Księgarni Ekonomicznej

 

 

.


WINIARCZYK-RAŹNIAK, Anna (2008). Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa. Prace Monograficzne Nr 508, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 160 s. ISBN 978-83-7271-498-5. ISSN 0239-6025. 

Winiarczyk_Raźniak_2008Przedmiotem badań Autorki była dotychczas słabo rozpoznana problematyka poziomu i jakości życia mieszkańców w kontekście funkcjonowania usług w dużym mieście, w tym przypadku w regionie miejskim Krakowa. Wielowątkowość pracy i jej interdyscyplinarny charakter plasują ją na pograniczu badań geograficznych i społecznych. Książka skierowana do pracowników nauki, studentów kierunków społecznych, geografii i gospodarki przestrzennej, jak i planistów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

 

Do kupienia w Wydawnictwie Naukowym UP w Krakowie

Cena – 19,95 zł

 

 

.


HACZEWSKI, Grzegorz; KUKULAK, Józef; BĄK, Krzysztof (2007). Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Prace Monograficzne Nr 468, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 155 s. i mapa geologiczna. ISBN 978-83-7271-427-5. ISSN 0239-6025.

Haczewski_2007Intencją autorów było pokazanie, jak niepowtarzalne cechy krajobrazu, wyróżniające Bieszczady wśród polskich gór, wynikają z budowy geologicznej i historii rozwoju rzeźby. Książka ma ułatwić miłośnikom Bieszczadów czytanie ich krajobrazu. Opisane zostały skały i minerały odsłaniające się w potokach i grzbietach, różnorodne struktury skał i formy rzeźby terenu. Oprócz zjawisk pospolitych, typowych, znajdzie też Czytelnik objaśnienia zjawisk i form osobliwych, takich jak skały egzotyczne, ślady wulkanizmu, wyziewy palnego metanu i wypływy ropy naftowej, kryształy zwane diamentami marmaroskimi, ślady jeziora, które wypełniało kiedyś dolinę Mucznego, jaskinie i wiele innych.

Do wypożyczenia za pośrednictwem ibuk.pl

 

 

 

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2006). Zarys geograficzno-regionalny walorów i atrakcji turystycznych krajów europejskich. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Wydawnictwo SMS, Kraków, 183 s. ISBN 83-88520-53-9

zarys_europa_2006

Celem publikacji jest zakreślenie w ogólnym zarysie najistotniejszych dla turystyki kwestii odnoszących się do elementów środowiska przyrodniczego oraz wyeksponowanie głównych atrakcji turystycznych poszczególnych państw europejskich (bez Polski). Ze szczególną uwagą potraktowano regiony i miejsca będące wizytówką poszczególnych krajów z racji unikalnych walorów przyrodniczych i lokalizacji dóbr kultury materialnej o wymiarze ogólnonarodowym, często wykraczające swą rangą poza granice omawianych krajów. Pozycja kierowana jest głównie do studentów kierunków turystycznych i stanowi podstawowe kompendium wiedzy w zakresie przedmiotów traktujących o regionach turystycznych Europy.

Zaprezentowane opracowanie jest jest pierwszą częścią dwutomowego wydania. Część druga odnosi się do krajów pozaeuropejskich.

 

 

 

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2006). Zarys geograficzno-regionalny walorów i atrakcji turystycznych krajów pozaeuropejskich. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Wydawnictwo SMS, Kraków, 248 s. ISBN 83-88520-57-1

zarys_poza_europa_2006

Publikacja przybliża najważniejsze walory środowiska naturalnego i dorobku kulturowego, które stanowią o atrakcyjności turystycznej poszczególnych państw pozaeuropejskich. Zastosowany w pracy podział na kraje i regiony świata wynika z układów geograficzno-politycznych. Pozycja kierowana jest głównie do studentów kierunków turystycznych i stanowi podstawowe kompendium wiedzy w zakresie przedmiotów traktujących o regionach turystycznych Europy.

Zaprezentowane opracowanie jest jest drugą częścią dwutomowego wydania. Część pierwsza odnosi się do krajów europejskich.

 

 

 

 

 

.


ČUKA, Peter (2007). Priestorová dynamika infraštruktúry cestovného ruchu v Banskej Bystrici a jej rekreačnom zázemí / Dynamika przestrzenna infrastruktury turystycznej miasta Bańska Bystrzyca i jego zaplecza turystycznego. Geografické štúdie Nr. 14, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica,  99 s. ISBN 978-80-8083-417-3. 

cuka_2007a

Praca zawiera analizę geograficzno-turystyczną miasta Bańska Bystrzyca. W monografii omówiono ruch turystyczny w mieście od jego początków w XVII w. do 2007 r. oraz funkcje poszczególnych dzielnic Autor zaproponował nowy terminus technicus, jakim jest fluktuacja funkcji turystycznej obiektów miasta oraz podał przykłady negatywnej i pozytywnej fluktuacji turystycznej.

 

 

 

 

 

.


zapos_skutkow_malaKUKULAK, Józef (2004). Zapis skutków osadnictwa i gospodarki rolnej w osadach rzeki górskiej na przykładzie aluwiów dorzecza górnego Sanu w Bieszczadach Wysokich. Prace monograficzne nr 381, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków,  128 s., ISBN 83-7271-265-4. ISSN 0239-6025.
 

 

.

 

 

.

.

 


Kwiatek-So tysKwiatek-Sołtys, Agnieszka (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, Prace Monograficzne Nr 394, s. 89. ISBN 8372713049. 

.

.

..

.

.

.

.

.


 

HRONČEK, Pavel; ČUKA, Peter; CHOMA, Andrej; CHOMOVÁ, Lucia; POLČÁK Norbert; TOMEČEK Oto (2004). Brusno. Monografia obec Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno / Brusno. Monografia gminy Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno. Obec, Brusno, 159 s. ISBN 80−969149−5−2.

cuka_brusno1

Praca jest kompleksową monografią gminy Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno. Autorzy zwracają szczególną uwagę na funkcję turystyczną i uzdrowiskową miejscowości.

 

 

 

 

 

 

.


GAJDOŠ, Alfonz;  ČUKA, Peter (2003). Vybrané priestorové zákonitosti na území Starohorských vrchov / Wybrane regulacje przestrzenne w górach Starohorske vrchy. Geografické štúdie Nr. 9,  Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, 166 s. ISBN 80-8055-705-5.

cuka_2003a

Autor omawia szczegółowo Starohorske vrchy, które w podziale geomorfologicznym Słowacji stanowią zachodnią część Tatr Niżnch. Analiza  ruchu turystycznego i badania były prowadzone były  od 1985 do 2013 roku. Najbardziej szczegółowo przedstawiono ośrodek turystyczny Donovaly – trzeci najważniejszy ośrodek narciarski na Słowacji.

 

 

 

 

 

 

.


ŻEMŁA, Michał (2003). Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice, 144 s. ISBN 83-88402-29-3.

Wzrost konkurencji między regionami turystycznymi wymusza szemla2003kuteczne zarządzanie marketingowe i traktowanie podaży turystycznej danego regionu jako produktu w znaczeniu marketingowym. Odzwierciedla to punkt widzenia potencjalnego klienta – turysty, który produkt turystyczny postrzega jako korzyści i użyteczności zawarte w pakiecie składników materialnych i niematerialnych miejsca. Wielość i różnorodność podmiotów tworzących ofertę turystyczną regionu wymaga koordynacji zarządzania turystyką na szczeblu regionalnym i lokalnym. o efektywności strategii rozwoju turystyki przesądza aktywne uczestnictwo wszystkich podmiotów gospodarki regionalnej pozwalające na godzenie, często sprzecznych, interesów tych podmiotów. W pracy zaprezentowane zostały najważniejsze pojęcia teoretyczne oraz podstawowe instrumentarium przydatne w formułowaniu strategii marketingowych regionów turystycznych.

Książka dostępna w  Księgarni Ekonomicznej

 

 

 

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2001). Historia Odkryć Geograficznych i poznania Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 287 s. ISBN 83-01-13522-0.

historia_odkryc

Autor omawia dzieje poznania Ziemi od czasów starożytnych do współczesności. Pokazuje, jak w miarę doskonalenia środków transportu i zwiększania się potrzeb życiowych ludzi rozszerzał się ich horyzont geograficzny. Omawia ośrodki, wokół których następowało poznanie Ziemi, a także dzieje wielkich odkrywców, motywacje ich podróży oraz odkrycia. Książka systematyzuje wiedzę na temat odkryć, będącą podstawą studiów geograficznych. Zawiera ilustracje, mapy oraz indeks nazwisk.

 

 

 

 

Do kupienia w Księgarni Internetowej PWN

 

.


DŁUGOSZ, Zbigniew (2000). Przemiany na mapie politycznej Świata. Podręczniki Akademickie nr 6, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, Zamość, 207 s. ISBN 83-88367-09-9.

przemiany_na_mapie (1)Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zmian dokonujących się na mapie politycznej świata, ich przyczynach i skutkach. Prezentowany materiał ukazany jest w sposób chronologiczny – od starożytności aż po koniec XX wieku. Poza okresem antycznym zmiany na mapach przedstawione zostały według kontynentów. Ze względu na podobne uwarunkowania i ścisłe powiązania polityczne oba kontynenty amerykańskie omówiono wspólnie. Opracowanie jest przewidziane dla studiujących geografię polityczną i wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia