Przejdź do menu Przejdź do treści

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

The Baltic University Programme, Uppsala, Szwecja (http://www.balticuniv.uu.se/)

Zobacz szczegóły realizacji programu w Instytucie Geografii.

Tytuł projektu Uczestnik (uczestnicy) z IG UP Kierownik (koordynator) projektu
Innovating learning online environments: using business case studies in higher education (e3Cases). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2018-1-DE01-KA203-004220 (1.09.2018-31.08.2021). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for higher education. Szczegóły projektu (tutaj).
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca); dr Agieszka Świętek (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2020-31.08.2021, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał. Uniwersytet w Kolonii (Niemcy; lider projektu), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy).
GRANT NCN 2018 – OPUS 15, pt. „Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach”. Okres realizacji: 2019-2022. Kwota pozyskanych środków: 398 244 zł.
dr hab. Danuta Piróg, prof. UP dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Grant NCN – OPUS 13, Panel HS3, nr 2017/25/B/HS3/00274: Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu. Czas realizacji 2017-2020, kwota projektu 449 875 PLN.  dr hab. Jacek Szmańda dr Daniel Okupny dr hab. Piotr Kittel (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki)
Grant NCN nr 2017/25/B/HS4/02261: Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce. Czas realizacji 12 miesięcy, kwota projektu: 181 300 PLN. Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP; dr Mirosław Wójtowicz Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Engagement&Beyond Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2017-1-HU01-KA201-035998 (1.09.2017-31.08.2020). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for school education.
Szczegóły projektu (tutaj)
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2017-31.08.2017, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Agnieszka Świętek. Lider projektu: EDUNET Alapítvány (Węgry), Partnerzy: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Connect Media Ltd. (Węgry), Train’d Up Railway Resourcing Limited (Wielka Brytania), Euro-Trainings-Centre ETC e. V. (Niemcy).
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lista rankingowa nr 10 z dnia 02.10.2017, pt. „Przestrzenno-kulturowy wymiar poziomu życia. Przykład społeczności jukatańskich Majów”. Okres realizacji: 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 35 560 zł). dr Anna Winiarczyk-Raźniak dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej)
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lista rankingowa nr 2 z dnia 09.08.2017, pt. Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne. kres realizacji: 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 49 045 zł)  dr Paweł Kroh dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych)
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lisa rankingowa nr 8 z dnia 19.09.2017, pt. Geneza i skład chemiczny osadów biogeniczno-węglanowych budujących torfowisko źródliskowe w okolicach Buska-Zdrój (Niecka Nidziańska). Okres realizacji – 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 49 405 zł); nr grantu: 2017/01/X/ST10/00525; dr Daniel Okupny dr Daniel Okupny (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geografiacznego)
Grant NCN 2017-OPUS-12, UMO-2016/23/B/ST10/01731 pt. „Zapis zmian biotycznych w osadach głębokomorskich z okresów globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu jako oddźwięk perturbacji w budżecie węgla„. Okres realizacji 2017-2020. (kwota pozyskanych środków – 692 470 zł)  dr Krzysztof Bąk dr hab. Krzysztof Bąk (Zakład Geologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Grant NCN 2016-FUGA-5, pt „Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe„. Okres realizacji 12.2016-03.2019 (kwota pozyskanych środków – 344 650 zł)  dr Łukasz Quirini-Popławski dr Łukasz Quirini-Popawski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii)
Grant NCN – OPUS 11, projekt: Badania paleoekologiczne oraz relacja człowiek-środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna). ; (kwota pozyskanych środków – 289 700 zł). dr Daniel Okupny dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Grant NCN – OPUS 11, projekt: Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie. (kwota pozyskanych środków – 481 500 zł).
dr Daniel Okupny dr hab. Joanna Petera-Zganiacz (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)
Grant NCN 2013/11/B/HS3/03785 pt. „Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych„. Okres realizacji 2014-2017 (łączna kwota na realizację – 467 875 zł) dr Daniel Okupny dr hab. Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki)
Retail Sector Competencies for All Teacher (ReCall), międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2015 – 31-10-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.11.2015-30.06.2016, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.7.2016-28.02.2017, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.3.2017-31.10.2017, wykonawca), wykonawca: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP. prof. dr Matthias Pilz (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
Grant NCN SONATA-8. Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego – implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne). Okres realizacji: 07.2015-06.2018.  (łączna kwota na realizację – 387 200 zł) dr Łukasz Pawlik dr Łukasz Pawlik
C.A.L.M.A.Z; Network of Physical Eduction and Geography (konsorcjum: Czechy, Chorwacja, Dania, Słowenia, Turcja, Polska) dr hab. Danuta Piróg  VIA University College (VIA), Dania
Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN) , międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2014 – 31-10-2016) dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.11.2014-28.02.2016, wykonawca); dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.3.2016-31.10.2016, wykonawca);
wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek; mgr Marcin Semczuk.
prof. dr Günther Seeber (Universität Koblenz-Landau, Landau, Niemcy)
Reaching the Lost Generation, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-09-2014 – 31-08-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.9.2014-28.02.2016, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.3.2016-31.08.2017, wykonawca); wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek. Enikő Gönczöl (EduNet Foundation for New Educational Resources, Budapeszt, Węgry)
Grant NCN – UMO-2011/01/B/ST10/07405 – „Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie„. Okres realizacji 2012-2016. (łączna kwota na realizację – 249 200 zł)   mgr Szymon Okoński, mgr Paweł Dulemba, dr Tomasz Bryndal, dr Anna Wolska dr hab. Krzysztof Bąk
Neogene To Recent Tectonics Of Eastern Termination Of The Mür-Orava Basin Fault Zone; międzynarodowy projekt nr: UMO-2012/07/B/ST10/04318 realizowany przez: Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, Etvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, Geological Institute of Polish Academy of Sciences; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (realizacja 2013-2016).  dr hab. Józef Kukulak, prof. UP dr hab. inż. Anna Swierczewska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych; projekt OPUS 2013/09/B/ST10/00056 (2014-2017). dr Joanna Zawiejska dr hab. Bartłomiej Wyżga (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich Himalajów; projekt OPUS. 2012/05/B/ST10/00309;(realizacja: 2013-01-23 – 2016-01-22). prof. dr hab. Roman Soja dr hab. Paweł Prokop (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

 

 

 

 

 

Projekty badawcze zakończone do 2015 r. 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia